Çerez Politikası

Isıcam, internet sitesinde kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Kanun Yönetmelik ve Standartlar

​​​Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.           

Kapsam

Bu Yönetmelik mevcut ve yeni yapılacak binalarda;           

Mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve Enerji Kimlik Belgesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere ve asgari performans kriterlerine, Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına, ülke genelindeki bina envanterinin oluşturulmasına ve güncel tutulmasına, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.           

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2'nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.            

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı

TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı bina camlamalarını 2 ayrı başlık altında değerlendirmektedir.           

 • Klasik Pencere Camlamaları
 • Ülkemizde pencere (doğrama+cam) bütünün ısı yalıtım değerinin (U pencere) 4 bölge için 2,4 W/m²K olması önerilmektedir.           

  Söz konusu yalıtım değerine ulaşılabilmesi için standart bir doğramada kullanılacak olan pencere camının “ısı kontrol kaplamalı (Isıcam S)” veya ısı ve güneş kontrol kaplamalı (Isıcam K) yalıtım camı” olması gerekmektedir.           

  İlgili ürünler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan İnşaat Birim Analizleri Kitapçığında;           

  • Isı kontrol kaplamalı yalıtım camı (Isıcam S) poz no: Y.28.645/C21-C30
  • Isı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı (Isıcam K) poz no: Y.28.645/C41-C52
 • Giydirme Cephe Camlamaları
 • Bir binanın dış kabuğunun %60 ve/veya üzerinin cephe camı ile kaplı olması durumunda; ilgili standart, cephe camlama sisteminin ısı yalıtım değerinin 2,1 W/m²K’den daha yüksek olmaması gereğini işaret etmektedir.           

  Cephe camlamalarında ısı, güneş kontrolü ve emniyet ihtiyacı nedeniyle binanın cephe sisteminde kullanılan çift camın dış tarafındaki cam; renkli veya reflektif kaplamalı olarak uygulanmaktadır. Standartta belirtilen ısı yalıtım değerine ulaşılabilmesi için cephe camı olarak kullanılan yalıtım camının iç camının da “Isı kontrol kaplamalı (Şişecam Low-E Cam) cam” olması gerekmektedir.            

  Nötral görünümlü cam cepheli bina çözümlemelerinde dış camın temperli ısı ve güneş kontrol camı (Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam) olması gerekmektedir.           

Enerji Kimlik Belgesi

E​nerji Kimlik Belgesi, bir binanın enerji performansını gösterir. Bu belgeye göre binalar; A (en verimli bina),B, C, D, E, F, G (en verimsiz bina) aralığında bir enerji sınıfında yer alır.       

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne göre;       

 • Yeni binaların yapı kullanma izin belgesi öncesinde,
 • 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış mevcut binaların ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunludur.
Enerji Verimliliği Kanunu

Amaç

Bu kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.           

Kapsam

Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsar.           

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.           

Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB)

19 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Enerji Performans Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle; Normal binalara göre daha verimli olan ve kullandıkları enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş zorunlu hale gelmiştir.

Buna göre 1.1.2023 tarihinden itibaren inşaat alanı 5000 m2 üzerinde olan, enerji performans sınıfı en az “B” olan ve kullandıkları enerjinin en az %5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından (fotovoltaik panel, rüzgar enerjisi, ısı pompası vb.) karşılayan binalar NSEB standartlarına göre yapılacaktır.Bu binalar ısıl konfor koşullarını bozmadan ortalama %25 daha az enerji tüketecektir.

1.1.2025 tarihinden itibaren bu uygulamanın 2000 m2 üzerindeki tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az %10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, ülkemizin beyan etmiş olduğu “2053 net sıfır emisyon” binalar hedefine ulaşılabilmesi için 2030 yılından itibaren uygulamada ikinci aşamaya geçilmesi, uygulamanın metrekare sınırı olmadan tüm binalar için zorunluluk getirilmesi, asgari enerji performansı sınıfında ve asgari yenilenebilir enerji kullanımın oranında daha büyük iyileştirmeler yapılması hedeflenmektedir.

İlgili yönetmelik değişikliği kapsamında 1.1.2023 tarihi itibariyle 5.000 m2 ve üzeri inşaat alanına sahip binalarda, bina kabuğunda kullanılan diğer yapı malzemelerine bağlı olarak iki plakası kaplamalı camlardan oluşan üçlü yalıtım camlarına geçiş hızlanacaktır.